ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ.

             Κιλκίς,  23/08/2022

Προς:             Αρ.Πρωτ.: 205

Τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Κιλκίς.

 

Κοινοποίηση:  1. Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

           2. Δικηγορικό Σύλλογο Κιλκίς

           3. Τοπικό Τύπο

 

Το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Κιλκίς στην 25η συνεδρίασή του στις 07/07/2022 αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη αρχαιρεσιών σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 12729/27-5-2022 έγγραφο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και τις διατάξεις του Ν.4512/2018 (ΦΕΚ 5/τ.Α΄/17-01-2018) για την ανάδειξη:

  • Έντεκα (11) μελών Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.),
  • Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου (Π.Σ.) και έξι (6) τακτικών μελών καθώς και Αντιπροέδρου του Π.Σ. και έξι (6) αναπληρωματικών,
  • Τριών (3) μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) και ισαρίθμων αναπληρωματικών,
  • Τεσσάρων (4) Εκπροσώπων του Ιατρικού Συλλόγου Κιλκίς στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.).

 

Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022 στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Κιλκίς στο Κιλκίς στην οδό Εθνικής Αντίστασης 10 (1ος όροφος) από 08:30΄ έως 19:30΄.

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη τα οποία έχουν πληρώσει την εισφορά τους για το έτος 2021 μέχρι το Σάββατο 08/10/2022 (άρθρο 304, παρ.2, περίπτωση α του Ν.4512/2018).

Οι υποψήφιοι για όλες τις θέσεις πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους υπ’ όψιν του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Κιλκίς κ. Παναγιωτίδη Βλαδίμηρου έως την Παρασκευή 16/09/2022 και μέχρι ώρα 14:00΄ (30 ημερολογιακές ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες, όπως ορίζει το άρθρο 305, παρ.2 του Ν.4512/2018).

Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων συνοδεύονται από Βεβαίωση του Συλλόγου, όπου θα αναφέρεται η εγγραφή και εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων των υποψηφίων για το 2021 (άρθρο 305, παρ.3 του Ν.4512/2018) και θα εκδίδεται τις ώρες λειτουργίας των γραφείων του Συλλόγου (Δευτέρα 10:00-12:00 και 18:00-20:00 και Τρίτη έως Παρασκευή 10:00-14:00).

Εντός 3 ημερών ανακηρύσσονται οι υποψήφιοι που νόμιμα υπέβαλαν αίτηση, οπότε και θα τοιχοκολληθεί ο σχετικός πίνακας στα γραφεία του Συλλόγου και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συλλόγου στο διαδίκτυο (www.iskilkis.gr) (άρθρο 305, παρ.2 του Ν.4512/2018).

Για τους έχοντες δικαίωμα ψήφου θα αναρτηθεί έτερος πίνακας στα γραφεία του Συλλόγου 8 ημέρες προ των εκλογών (08/10/2022) και οι αιτήσεις για διόρθωση πιθανού λάθους θα πρέπει να υποβληθούν έως 11/10/2022 (άρθρο 304, παρ.1, περίπτωση β, εδάφιο 3 του Ν.4512/2018, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4, παρ.1, περίπτωση α του Ν.4565/2018 και εδάφιο 4 του Ν.4512/2018).

Οι σταυροί προτίμησης μπαίνουν δίπλα στο όνομα του υποψηφίου για Δ.Σ. – Π.Σ. – Ε.Ε. και Εκπροσώπων στον Π.Ι.Σ. και μπορεί να είναι κατ’ ανώτατο όριο όσος είναι και ο αριθμός των εκλεγομένων μελών στο καθένα από τα παραπάνω όργανα. Ο υποψήφιος Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου δεν χρειάζονται σταυρό προτίμησης (άρθρο 306, παρ.6 του Ν.4512/2018).

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κιλκίς, προς τον οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για τον ορισμό ενός δικηγόρου και του νόμιμου αναπληρωτή του, με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών, ως Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής για την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών (άρθρο 306, παρ.3 του Ν.4512/2018, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4, παρ.1 περίπτωση β του Ν.4565/2018).

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Ο  Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

                        ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ         ΒΑΒΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ